Bạn đang ở đây

Mục đích của việc thẩm định dự án

Mục đích của việc thẩm định dự án
· Đánh giá tính hợp lý của dự án biểu hiện trong hiệu quả và tính khả thi ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án 
· Đánh giá tính hiệu quả của dự án trên hai phương diện tài chính và kinh tế xã hội 
· Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng. Tính khả thi thể hiện ở việc xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý.
Một dự án sẽ thành công nếu các đặc điểm của dự án được các nhà quản lý dự án nhận biết và đánh giá một cách đúng đắn. Chính vì thế thẩm định dự án đầu tư  rất có ý nghĩa trong các doanh nghiệp:
· Giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất 
· Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mặt mục tiêu, quy mô, hiệu quả 
· Xác định được mặt lợi, hại của dự án 
· Giúp các nhà tài trợ có quyết định chính xác có tài trợ cho dự án hay không 
· Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.
· Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư.
· Lập và phân tích tính khả thi của dự án đầu tư.
· Đánh giá tính khả thi dự án trong điều kiện rủi ro với các phần mềm chuyên nghiệp.
· Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư mang tính chiến lược cao.
· Tư vấn lựa chọn đối tác đầu tư.
· Lập các hồ sơ báo cáo đầu tư.
· Tư vấn lựa chọn phương án vay và trả nợ hiệu quả nhất.