Bạn đang ở đây

Các yếu tố cần chú ý trước khi thẩm định giá doanh nghiệp

CÁC YẾU TỐ CẦN ĐƯỢC XEM XÉT, PHÂN TÍCH KHI THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Sự phát triển có hiệu quả và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mức độ đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi doanh nghiệp lại phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp với hoàn cảnh của môi trường kinh doanh.

 “Môi trường kinh doanh là tổng hợp các yếu tố, các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”.

 Môi trường kinh doanh được cấu thành từ những yếu tố khác nhau, thông thường được phân chia như sau:

 - Môi trường bên ngoài bao gồm: môi trường vĩ mô và môi trường ngành (môi trường tác nghiệp).

 - Môi trường bên trong bao gồm  toàn bộ các quan hệ kinh tế, tổ chức, kỹ thuật nhàm bảo đảm cho doanh nghiệp kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả cao. Đó chính là tổng thể các yếu tố nội tại trong một doanh nghiệp nhất định.

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ phải nhận biết một cách nhạy bén và dự báo đúng sự thay đổi của môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp

1.1. Môi trường vĩ mô

- Môi trường chính trị pháp luật

- Môi trường văn hóa xã hội

- Môi trường tự nhiên

- Môi trường công nghệ

1.2. Môi trường ngành

-Chu kỳ kinh doanh

- Triển vọng tăng trưởng của ngành

-Phân tích về cạnh tranh trong ngành

- Áp lực cạnh tranh tiềm tàng

2. Môi trường bên trong doanh nghiệp

2.1. Sản phẩm, thị trường và chiến lược kinh doanh

- Thị trường

- Chiến lược kinh doanh

- Mạng lưới khách hàng

- Đối thủ cạnh tranh

2.2. Quản trị doanh nghiệp

- Đánh giá loại hình doanh nghiệp

- Đánh giá cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Đánh giá nguồn nhân lực

- Đánh giá công nghệ thiết bị của doanh nghiệp